Promocijski pogoji in določila_clariti 1 day + darilo torbica za okrog pasu - CV/2024/106, 06.05.2024

 

Družba” je CooperVision Kft. (sedež: 2360 Gyál, Gorcsev Iván u. 7/D, 2. emelet, matična številka: 13-09-196085, davčna številka: 10780741-2-13) 

Partner” pomeni družbo, podjetje ali organizacijo, katere prošnjo za sodelovanje prodajnega mesta/optike v Promociji Družba potrdi po elektronski ali navadni pošti v petih dneh po prejemu.

Pogodbenici” pomenita Družbo in Partnerja skupaj.

Izdelki”:

Vsi paketi naslednjih izdelkov kontaktnih leč:

  • claritiTM 1 day Sphere / Toric / Multifocal 30 pcs

  • claritiTM 1 day Sphere 90 pcs

  • Options Oxy 1 day Sphere / Toric / Multifocal 30 pcs

  • Options Oxy 1 day Sphere 90 pcs

  • Medivue Clear 1 day Sphere / Toric / Multifocal 30 pcs

„Minimalni znesek naročila": 2 Škatlici / eno naročilo

Maksimalni znesek naročila”: Največ do višine prometa trgovine v enakem obdobju prejšnjega leta za navedene izdelke.

„Promocija”: promocija, ki jo Družba objavi za vse Izdelke, kot je opisano v teh Promocijskih pogojih in določilih.

"Promocijsko darilo": torbica za okrog pasu

"Trajanje promocije": od 08:00 - 06. Maj 2024 od 23:59 – 31. Julij 2024 oziroma dokler traja zaloga.

"Pogoji sodelovanja v promociji": posamezno naročilo mora zajemati vsaj dve (2) škatlici izdelka v akciji

 

Predmet/namen promocije 

Družba in Partner se prostovoljno in v skladu s svojimi poslovnimi nameni strinjata, da bosta sodelovala v skupnih tržnih dejavnostih za promocijo Izdelkov, kot je določeno v teh Promocijskih pogojih in določilih.Podjetej/Družba se ob izpolnjevanju teh promocijskih pogojev in določil zavezuje, da bo zagotovilo naslednje ugodnosti.

 

Pogoji sodelovanja:

  • Darilo;  posamezni naročilo mora zajemati vsaj dve škatlici izdelkov iz promocije, da prejmete darilo torbico za okrog pasu. Naročilo oddate na vaš običajen način.

  • Dodatno plus eno (1) torbico za okrog pasu prejmete na vsakih deset naročenih    produktov iz promocije. 

Dodatno darilo bo poslano partnerju enkrat mesečno na podlagi opravljenega pregleda naročil in sicer ( prvi teden Junija, prvi teden Julija in prvi teden Avgusta).

  • Promocijsko darilo bo poslano avtomatično na podlagi vsakega naročila, ki zajema vsaj dve škatlici istega tipa izdelka ( na primer 2 škatlici sfernih leč). V primeru dveh različnih tipov izdelka ( na primer 1 škatlica sferna KL + 1 škatlica torična KL ali 1 škatlica MF KL) prosimo kontaktirajte naš center za pomoč stranka na info@coopervision.hu

Vsaka Pogodbenica nosi svoje stroške, ki izhajajo iz Promocije in nastanejo v zvezi s Promocijo.

Kontakt: rkosmac@coopervision.de 

 

Obveznosti Družbe

Družba se zavezuje, da bo Partnerju posredovala vse informacije o Promociji. Družba bo Partnerju v času Promocije dostavila promocijska darila. Če naročeni Izdelek v danem trenutku ni na voljo na zalogi Družbe, si bo Družba po najboljših močeh prizadevala, da ga čim prej zamenja z novim, da bi ga lahko dostavila in izstavila račun. Družba izrecno zavrača vsakršno odgovornost do Partnerja za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi občasnega pomanjkanja zalog promocijskih Izdelkov ali v zvezi z njimi.

Če se Partner iz kakršnega koli razloga umakne iz Promocije ali jo prekine ali če Partner ne izpolnjuje pogojev, določenih v Promocijskih pogojih in določilih, ali kako drugače resno krši pogodbo med Pogodbenicama, na kateri temelji Promocija ali če se Pogodba med Pogodbenicama na kateri temelji Promocija, prekine po medsebojnem soglasju Strank, se lahko Partner s takojšnjim učinkom izključi iz Promocije.

V času Promocije bo Družba dobavljala promocijske Izdelke le v skladu z razpoložljivostjo zalog, in sicer na podlagi enostranske odločitve, ki bo temeljila na objektivnih razlogih.

Promocijsko obdobje

Promocijski pogoji in določila veljajo za Promocijsko obdobje ali za čas trajanja promocijskih daril. 

Zaupnost in druge določbe

Pogodbenici sta dolžni strogo zaupno hraniti in vzdrževati vse poslovne skrivnosti in druge zaupne informacije v zvezi s Pogodbenicama in njunimi dejavnostmi, za katere sta izvedeli na podlagi teh Promocijskih pogojev in določil ter brez predhodnega pisnega soglasja druge Pogodbenice takih informacij ne razkrijeta, uporabljata ali kako drugače posredujeta tretji osebi ali dasta na voljo javnosti. Obveznost zaupnosti ostane v veljavi brez časovne omejitve tudi po prenehanju veljavnosti teh Promocijskih pogojev in določil.

V zadevah, ki niso zajete v teh Promocijskih pogojih in določilih, veljajo Splošni pogoji poslovanja Družbe in pravila madžarske zakonodaje, predvsem določila madžarskega Civilnega zakonika (Zakon Ptk. št. V iz leta 2013), za spore, ki nastanejo v zvezi s sodelovanjem v Promociji, pa so pristojna izključno madžarska sodišča. Vse davčne obveznosti, povezane s Promocijskim Izdelkom, nosi Družba.

Družba ima pravico enostransko spremeniti te Promocijske pogoje in določila, o čemer bo Promocijske Partnerje obvestila po elektronski pošti. Vsaka sprememba začne veljati z dnem prejema obvestila ali z dnem, ki je določen v spremembi, pri čemer se upošteva poznejši datum. Do datuma spremembe lahko Partnerji v celoti uveljavljajo že pridobljene pravice. Pred sodelovanjem v Promociji prosimo natančno preberite te Promocijske pogoje in določila s pozornostjo na vse možne spremembe, da boste ves čas seznanjeni s pogoji Promocije. S sodelovanjem v promociji Partner izjavlja, da je prebral in izrecno sprejema veljavno različico teh Promocijskih pogojev in določil. Sodelovanje v Promociji je prostovoljno.

Družba si pridržuje pravico, da to Promocijo kadar koli brez predhodnega obvestila spremeni ali prekliče zaradi nepredvidenih razlogov, med drugim zaradi višje sile (kot so vojna, potres, nesreča, stavka ali podoben nepredviden dogodek). Prav tako si pridržuje pravico, da zavrne vsak neveljaven zahtevek.

Družba kot organizator Promocije ne more biti odgovorna za kakršno koli napačno oglaševanje Promocije, če je slednje bilo izvedeno brez njenega soglasja in iz razlogov, na katere nima vpliva.

Poleg zgoraj navedenega Družba ne odgovarja za nobeno nematerialno posredno ali posledično škodo, stroške ali izdatke, ki jih utrpi Partner ali tretje osebe (npr. kupec) v zvezi ali na podlagi teh Promocijskih pogojev in določil ali katere druge posamezne pogodbe med Pogodbenicama, med drugim za izgubo podatkov, izpad prihodkov, izgubljen dobiček, izgubo poslovnega ugleda, izgubo ali škodo zaradi zahtevkov tretjih oseb. Skupna odgovornost Družbe do Partnerja v povezavi s temi Promocijskimi pogoji in določili za kakršno koli izgubo ali škodo, bodisi iz teh pogodbenih določil ali iz drugega prekrška, v nobenem primeru ne sme presegati zneska, ki ga je Partner plačal za Izdelek, ki ga je naročil v Promocijskem obdobju.

Če je katera koli določba teh Promocijskih pogojev in določil neveljavna, nezakonita ali neizvršljiva po madžarski zakonodaji, vse druge določbe teh Promocijskih pogojev in določil kljub temu ostanejo v celoti veljavne in učinkovite, neveljavna, nezakonita ali neizvršljiva določba teh Promocijskih pogojev in določil pa se (dokler je neveljavna, nezakonita ali neizvršljiva) loči od teh Promocijskih pogojev in določil. Družba in Partner si bosta po najboljših močeh prizadevala nadomestiti določbo, ki je neveljavna, nezakonita ali neizvršljiva (ločena), z veljavno, zakonito in izvršljivo določbo, katere pravni učinek bo čim bolj ustrezal predvidenemu pravnemu učinku ločene določbe.