Promocijski pogoji in določila - Biofinity + Müller - CV/2023/179

Promocijski pogoji in določila

CV/2023/179, dne: 01. 09. 2023

„Družba” je CooperVision Kft. (sedež: 2360 Gyál, Gorcsev Iván u. 7/D, 2. emelet, matična številka: 13-09-196085, davčna številka: 10780741-2-13)

 „Partner” pomeni družbo, podjetje ali organizacijo, katere prošnjo za sodelovanje prodajnega mesta/optike v Promociji Družba potrdi po elektronski ali navadni pošti v petih dneh po prejemu.

„Pogodbenici” pomenita Družbo in Partnerja skupaj.

„Izdelki”:

       Vsi paketi naslednjih izdelkov kontaktnih leč:

 • Biofinity® 3pk / 6pk        (le kot del paketnega naročila)
 • Biofinity® Toric 3pk
 • Biofinity® Multifocal 3pk
 • Biofinity® Toric Multifocal 3pk
 • Biofinity® XR 3pk
 • Biofinity® XR Toric 3pk
 • Biofinity® Energys 3pk
 • Options® Premier 3pk    (le kot del paketnega naročila)
 • Options® Premier Multifocal 3pk
 • Options® Premier Toric 3pk
 • Medivue® Premier 3pk  (le kot del paketnega naročila)
 • Medivue® Premier Toric 3pk
 • Perla® Lenses 3pk           (le kot del paketnega naročila)

„Možni Vstopni paketi” za posamezna naročila:

 • Biofinity® 3pk

 

Otvoritveno naročilo

Dodatne brezplačne škatlice

Darilne Kartice

Paket 1

10

 

0

5

Paket 2

19

1

10

Paket 3

28

2

15

Paket 4

36

4

20

Paket 5

45

5

25

 

 • Biofinity® 6pk

 

Otvoritveno naročilo

Dodatne brezplačne škatlice

Darilne Kartice

Paket 6

6

0

6

Paket 7

13

1

14

Paket 8

18

2

20

Paket 9

27

3

33

 

Prav tako vam po naročilu začetnega paketa za vsako nadaljno naročilo, ki zajema dve škatlici kontaktnih leč: Biofinity® Toric / Multifocal / Toric Multifocal / XR / XR Toric / Energys podarimo darilno kartico drogerije Muller v vrednosti 5 EUR.

 • Naročnik lahko izbere več paketov in lahko izbrani paket naroči večkrat.

„Minimalni znesek naročila”: po nakupu vstopnega paketa, nakup dveh (2) pakiranj Izdelka

„Maksimalni znesek naročila”: Največ do višine prometa trgovine v enakem obdobju prejšnjega leta za navedene izdelke.

„Promocija”: promocija, ki jo Družba objavi za vse Izdelke, kot je opisano v teh Promocijskih pogojih in določilih.

„Promocijsko obdobje”: od 4. Septembre 2023 ob 8:00 do 31. Oktobra 2023 ob 23:59. Ali dokler so zaloge darilnih kartic na voljo.

„Pogoj za sodelovanje”: pošiljanje elektronskega sporočila s kodo „Biofinity + darilna kartica” skupaj z naročilom Vstopnega paketa s strani predstavnika Partnerja, Družbi: rkosmac@coopervision.de. Ob registraciji vnesite tudi kodo za dostavo ali točno ime za račun. Registracija je končana, ko Partner prejme potrditveno e-poštno sporočilo. Nadaljnja naročila je mogoče oddati šele po tej potrditvi.

Predmet promocije

Družba in Partner se prostovoljno in v skladu s svojimi poslovnimi nameni strinjata, da bosta sodelovala v skupnih tržnih dejavnostih za promocijo Izdelkov, kot je določeno v teh Promocijskih pogojih in določilih.

Družba se zavezuje, da bo ob izpolnjevanju teh Promocijskih pogojev in določil ter Pogojev sodelovanja ob naročilu "Vstopnega paketa," ki ga je izbral Partner, in pošiljanju kode brezplačno zagotovila 1 darilno kartico Muller drogerije v vrednosti 5 Eur. za vsako naročilo/nakup - 2 škatlici kontaktnih leč ( seznam izdelkov ki so vključeni v promocijo je naveden zgoraj), in sicer do višine Maksimalnega naročila oziroma do višine zalog darilnih kartic.

Partner se zavezuje, da bo stranki brezplačno zagotovil in izročil najmanj 1 darilno kartico Muller drogerije za vsako naročilo/nakup – 2 škatlic kontaktnih leč, ki jih stranka kupi istočasno v času trajanja promocije.

Vsaka Pogodbenica nosi svoje stroške, ki izhajajo iz Promocije in nastanejo v zvezi s Promocijo.

Obveznost Partnerja

Partner izrazi svojo namero, da bo sodeloval v Promociji, tako, da pošlje e-poštno sporočilo s kodo "Biofinity + darilna kartica" in s tem obenem sprejme te Promocijske pogoje in določila.

Kontakt: rkosmac@coopervision.de

 

 

Obveznosti Družbe

Družba se zavezuje, da bo Partnerju posredovala vse informacije o Promociji. Družba bo Partnerju v času Promocije dostavila promocijsko darilno kartico. Če naročeni Izdelek v danem trenutku ni na voljo na zalogi Družbe, si bo Družba po najboljših močeh prizadevala, da ga čim prej zamenja z novim, da bi ga lahko dostavila in izstavila račun. Družba izrecno zavrača vsakršno odgovornost do Partnerja za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi občasnega pomanjkanja zalog promocijskih Izdelkov ali v zvezi z njimi.

Če se Partner iz kakršnega koli razloga umakne iz Promocije ali jo prekine ali če Partner ne izpolnjuje pogojev, določenih v Promocijskih pogojih in določilih, ali kako drugače resno krši pogodbo med Pogodbenicama, na kateri temelji Promocija ali če se Pogodba med Pogodbenicama na kateri temelji Promocija, prekine po medsebojnem soglasju Strank, se lahko Partner s takojšnjim učinkom izključi iz Promocije.

V času Promocije bo Družba dobavljala promocijske Izdelke le v skladu z razpoložljivostjo zalog, in sicer na podlagi enostranske odločitve, ki bo temeljila na objektivnih razlogih.

Promocijsko obdobje

Ti Promocijski pogoji in določila veljajo za Promocijsko obdobje ali za čas trajanja zalog promocijskih darilnih kartic. Promocijo je mogoče kombinirati s ponudbo Programa zvestobe Družbe, razen Vstopnega paketa, ki ni upravičen do popusta Programa zvestobe.

Zaupnost in druge določbe

Pogodbenici sta dolžni strogo zaupno hraniti in vzdrževati vse poslovne skrivnosti in druge zaupne informacije v zvezi s Pogodbenicama in njunimi dejavnostmi, za katere sta izvedeli na podlagi teh Promocijskih pogojev in določil ter brez predhodnega pisnega soglasja druge Pogodbenice takih informacij ne razkrijeta, uporabljata ali kako drugače posredujeta tretji osebi ali dasta na voljo javnosti. Obveznost zaupnosti ostane v veljavi brez časovne omejitve tudi po prenehanju veljavnosti teh Promocijskih pogojev in določil.

V zadevah, ki niso zajete v teh Promocijskih pogojih in določilih, veljajo Splošni pogoji poslovanja Družbe in pravila madžarske zakonodaje, predvsem določila madžarskega Civilnega zakonika (Zakon Ptk. št. V iz leta 2013), za spore, ki nastanejo v zvezi s sodelovanjem v Promociji, pa so pristojna izključno madžarska sodišča. Vse davčne obveznosti, povezane s Promocijskim Izdelkom, nosi Družba.

Družba ima pravico enostransko spremeniti te Promocijske pogoje in določila, o čemer bo Promocijske Partnerje obvestila po elektronski pošti. Vsaka sprememba začne veljati z dnem prejema obvestila ali z dnem, ki je določen v spremembi, pri čemer se upošteva poznejši datum. Do datuma spremembe lahko Partnerji v celoti uveljavljajo že pridobljene pravice. Pred sodelovanjem v Promociji prosimo natančno preberite te Promocijske pogoje in določila s pozornostjo na vse možne spremembe, da boste ves čas seznanjeni s pogoji Promocije. S sodelovanjem v promociji Partner izjavlja, da je prebral in izrecno sprejema veljavno različico teh Promocijskih pogojev in določil. Sodelovanje v Promociji je prostovoljno.

Družba si pridržuje pravico, da to Promocijo kadar koli brez predhodnega obvestila spremeni ali prekliče zaradi nepredvidenih razlogov, med drugim zaradi višje sile (kot so vojna, potres, nesreča, stavka ali podoben nepredviden dogodek). Prav tako si pridržuje pravico, da zavrne vsak neveljaven zahtevek.

Družba kot organizator Promocije ne more biti odgovorna za kakršno koli napačno oglaševanje Promocije, če je slednje bilo izvedeno brez njenega soglasja in iz razlogov, na katere nima vpliva.

Poleg zgoraj navedenega Družba ne odgovarja za nobeno nematerialno posredno ali posledično škodo, stroške ali izdatke, ki jih utrpi Partner ali tretje osebe (npr. kupec) v zvezi ali na podlagi teh Promocijskih pogojev in določil ali katere druge posamezne pogodbe med Pogodbenicama, med drugim za izgubo podatkov, izpad prihodkov, izgubljen dobiček, izgubo poslovnega ugleda, izgubo ali škodo zaradi zahtevkov tretjih oseb. Skupna odgovornost Družbe do Partnerja v povezavi s temi Promocijskimi pogoji in določili za kakršno koli izgubo ali škodo, bodisi iz teh pogodbenih določil ali iz drugega prekrška, v nobenem primeru ne sme presegati zneska, ki ga je Partner plačal za Izdelek, ki ga je naročil v Promocijskem obdobju.

Če je katera koli določba teh Promocijskih pogojev in določil neveljavna, nezakonita ali neizvršljiva po madžarski zakonodaji, vse druge določbe teh Promocijskih pogojev in določil kljub temu ostanejo v celoti veljavne in učinkovite, neveljavna, nezakonita ali neizvršljiva določba teh Promocijskih pogojev in določil pa se (dokler je neveljavna, nezakonita ali neizvršljiva) loči od teh Promocijskih pogojev in določil. Družba in Partner si bosta po najboljših močeh prizadevala nadomestiti določbo, ki je neveljavna, nezakonita ali neizvršljiva (ločena), z veljavno, zakonito in izvršljivo določbo, katere pravni učinek bo čim bolj ustrezal predvidenemu pravnemu učinku ločene določbe.