PDF

DEFINICIJE
V teh Splošnih pogojih veljajo naslednje definicije:
Delovni dan: pomeni katerikoli dan (razen sobote, nedelje ali državnega
praznika na Madžarskem), ko banke v Budimpešti poslujejo; Pogodba: kot
je opredeljeno v določbi 1.2, Sprememba nadzora: prodaja večine
oziroma bistvenega dela sredstev Stranke; vsaka združitev, konsolidacija,
spojitev, prevzem ali katera koli druga oblika spremembe Stranke v
povezavi z drugo družbo, preko nje ali z njo; ali kakršna koli sprememba
lastništva nad več kot petdesetimi odstotki (50 %) osnovnega kapitala
oziroma drugimi lastniškimi deleži Stranke; ne glede na to, ali gre za eno ali
več povezanih transakcij; Kupec: posameznik, podjetje ali družba, ki
kupuje Izdelke od Dobavitelja v skladu s temi Splošnimi pogoji; Predpisi o
varstvu osebnih podatkov: vsa veljavna zakonodaja o varstvu osebnih
podatkov in zasebnosti, vključno z EU Uredbo 2016/679 (GDPR) in
Zakonom CXII iz leta 2011 o pravici do informacijske samoodločbe in o
svobodi informacij; Dostava: kot je opredeljeno v določbi 3.3; Datum
zapadlosti: kot je opredeljeno v določbi 3.2; Datum dostave: kot je
opredeljeno v določbi 8.3; Skupina: Dobavitelj ter vsakokratne njegove
odvisne družbe ali holdinške družbe oziroma vsakokratna odvisna družba
katere koli take holdinške družbe; Pravice intelektualne lastnine: patenti,
pravice v zvezi z izumi, avtorske in sorodne pravice, blagovne znamke,
firme in imena domen, pravice celostne oblike in izgleda, dobro ime in
pravica do tožbe za uveljavljanje neregistrirane znamke, pravice iz
modelov, pravice nad bazo podatkov, pravice uporabe in zaščite zaupnih
informacij (vključno z znanjem in izkušnjami ("know-how")) ter vse druge
pravice intelektualne lastnine, ki so bodisi registrirane ali neregistrirane,
vključno z vsemi prijavami in pravicami za vložitev prijav in pridobitev
podaljšanja ali obnovitve, ter prednostnimi pravicami glede vseh podobnih
ali enakovrednih pravic oziroma oblik zaščite, ki obstajajo zdaj oziroma
bodo obstajale v prihodnosti kjerkoli na svetu; Naročilo: kot je opredeljeno
v določbi 1.1; Stranki: Kupec in Dobavitelj, pri čemer je vsak izmed njiju
Stranka; Cena: kot je opredeljeno v določbi 8.1; Izdelki: vsi izdelki, ki jih
Dobavitelj dobavlja oziroma daje na voljo Kupcu; in Splošni pogoji: splošni
pogoji poslovanja, kot so določeni v tem dokumentu.

RAZLAGE
Besede, ki so opredeljene v Predpisih o varstvu osebnih podatkov imajo
enak pomen tudi v primerih, ko se uporabljajo v teh Splošnih pogojih.
Sklicevanje na zakon oziroma zakonsko določbo pomeni sklicevanje na
zadevni zakon oziroma zakonsko določbo, vključno z morebitnimi
spremembami in dopolnitvami. Sklicevanje na zakon oziroma zakonsko
določbo vključuje vse morebitne podzakonske predpise, ki so bili sprejeti
na podlagi zadevnega zakona oziroma zakonske določbe, vključno z
njihovimi morebitnimi spremembami in dopolnitvami.
Vsakršno sklicevanje na pisno oziroma zapisano obliko izključuje e-pošto,
če ni izrecno navedeno drugače.

1. PROCES NAROČANJA IN SKLENITEV POGODBE

1.1 Naročila: Naročilo, ki je oddano preko odobrenega prodajnega kanala
Dobavitelja, predstavlja ponudbo Kupca za nakup Izdelkov v skladu s temi
Splošnimi pogoji (Naročilo). Dobavitelj lahko v skladu z lastno presojo
Naročilo v celoti ali deloma zavrne oziroma sprejme.

1.2 Sprejem naročila: Dobavitelj lahko po prejemu Naročila predloži
potrdilo o prejemu Naročila, ki vsebuje številko naročila. Potrdilo je
namenjeno le potrditvi prejema Naročila in ne pomeni, da je Naročilo
sprejeto s strani Dobavitelja. Šteje se, da Dobavitelj ni sprejel nobenega
dela Naročila, Dobavitelj pa prav tako ni dolžan dobaviti nobenega Izdelka,
vse dokler Dobavitelj Kupcu ne izda formalnega pisnega sprejema takega
Naročila (kar lahko stori tudi preko elektronske pošte oziroma s pomočjo
druge oblike elektronske komunikacije) ali na kakšen drugačen način ne
začne izvrševati Naročila, pri čemer se ta trenutek šteje za sklenitev
Pogodbe. Stranki bosta uporabljali številko Naročila za namene celotne
korespondence v zvezi s Pogodbo.

1.3 Sprememba pogodbe: Kupec ni upravičen spremeniti ali odpovedati
Pogodbe, razen če se je z Dobaviteljem o tem izrecno dogovoril.

1.4 Pogoji vračila: Kupec lahko vrne Izdelke samo po presoji Dobavitelja
in če je za vračilo prejel Dobaviteljevo odobritev, razen, če imajo Izdelki
napako (v tem primeru se uporablja določba 10) ali kadar je Izdelke
odpoklical Dobavitelj v skladu z določbo 11. Pred vrnitvijo katerega koli
Izdelka bo Kupec z namenom pridobitve odobritve za vračilo kontaktiral
Dobavitelja oziroma izpolnil obrazec za vračilo. Vračilo, ki ni bilo odobreno
oziroma je brez priloženega izpolnjenega obrazca za vračilo, ni veljavno.
Naslednja določila se uporabljajo za odobrena vračila:
a) Tveganja in stroške, ki so povezani z vračilom Izdelkov, nosi Kupec;
b) Izdelke, ki vključujejo kontaktne leče, je mogoče zamenjati oz. vrniti v
zameno za dobropis oziroma vračilo kupnine (način je v izključni presoji
Dobavitelja) v devetdesetih (90) dneh od datuma prvotnega računa, pod
pogojem, da imajo zadevni Izdelki: (i) preostali minimalni rok uporabe, ki
ni krajši od dvanajstih (12) mesecev; in so (ii) Izdelki neodprti, v originalni
embalaži in v stanju, ki omogoča nadaljnjo prodajo (kar znotraj razumnih
okvirjev presodi Dobavitelj); in
c) je ostale Izdelke mogoče vrniti le, če imajo napako oziroma jih je Dobavitelj odpoklical.

1.5 Splošni pogoji:
V zvezi s Pogodbo veljajo ti Splošni pogoji in izključujejo kakršna koli druga
določila in pogoje, ki jih Kupec želi uveljaviti ali vključiti oziroma ki izhajajo
iz trgovanja, običajev, prakse ali običajnega poslovanja. Kakršna koli druga
korespondenca ali dokumenti, ki jih Stranki uporabljata za naročanje
Izdelkov ali za namene administracije, bodo služili zgolj enostavnejši
administraciji, pri čemer se kakršni koli pogoji in določila na takšnih
dokumentih ne bodo upoštevali.

1.6 Spremembe splošnih pogojev: Veljavna različica Splošnih
pogojev ob sklenitvi Pogodbe zavezuje Kupca. Te Splošne pogoje lahko
Dobavitelj vsakokrat spremeni ali dopolni.

2. OBVEZNOSTI KUPCA

2.1 Kupec:
a) ne bo prodajal, distribuiral ali kako drugače dajal izdelke na voljo
distributerjem, prodajnim posrednikom ali končnim uporabnikom zunaj
Združenega kraljestva, Evropskega gospodarskega prostora oziroma
Švice (Dovoljeno področje). Dobavitelj lahko zahteva dokazila in/ali
izvaja periodično revizijo Kupca z namenom, da zagotovi izpolnjevanje te
obveznosti;
b) ne bo prodajal, zahteval ali pridobil plačila od katere koli tretje
osebe za Izdelke, ki jih je Dobavitelj dobavil z namenom, da se uporabljajo
samo kot preizkusni ali vzorčni Izdelki v skladu z veljavno zakonodajo, pri
čemer si Dobavitelj v zvezi s takšnimi preizkusnimi ali vzorčnimi Izdelki: (i)
pridržuje pravico zaračunati Kupcu njihovo dobavo (vključno s prevozom);
(ii) Kupec pa potrjuje, da jih je njihova dobava odvisna od odločitve
Dobavitelja;
c) mora Dobavitelja po e-pošti na naslov
qualityreturns@coopervision.co.uk takoj obvestiti o vsakem resnem
zapletu ali zapletu (oziroma ob sumu na resen zaplet ali zaplet), ki se
nanaša na Izdelke, skupaj s podrobnostmi o zapletu, imeni morebitnih
prizadetih končnih uporabnikov in navedbo države, v kateri so bili Izdelki
prodani. V teh Splošnih pogojih imata resen zaplet in zaplet pomen, kot je
opredeljen v Uredbi o medicinskih pripomočkih (2017/745). Kupec soglaša
s tem, da bo ves čas sodeloval z Dobaviteljem pri spremljanju varnosti in
delovanja ter v primeru odpoklica Izdelkov; Kupec bo vodil seznam, ki bo
vseboval podrobnosti o Izdelkih, ki jih prodaja, imena in naslove končnih
uporabnikov (če je to potrebno) in navedbe držav, v katere so bili izdelki
prodani, pri čemer bo Kupec na Dobaviteljevo zahtevo seznam Dobavitelju
predložil takoj;
d) poleg zahteve iz določbe 2.1c), ki Dobavitelju omogoča, da
učinkovito dodeli interno prodajno provizijo, bo Kupec Dobavitelju vsako
četrtletje predložil še poročilo o količinah (za vsako posamezno državo
(in/ali vsako posamezno regijo oziroma trgovino, če to zahteva Dobavitelj))
Izdelkov, ki jih je prodal naprej, za pretekle tri (3) mesece;
e) mora upoštevati vse veljavne zakone in druge predpise ter
poklicne kodekse, zlasti za nakup ali prodajo kontaktnih leč in izdelkov za
nego leč. To vključuje (vendar ni omejeno na) zakon XCVIII iz leta 2006 o
splošnih določbah o zanesljivi in ekonomsko izvedljivi oskrbi z zdravili in
medicinskimi pripomočki ter o distribuciji zdravil. Dobavitelj lahko sprejme
kakršne koli razumne ukrepe, za katere meni, da so potrebni, da z njimi
preveri, če Kupec izpolnjuje svoje obveznosti iz te določbe;
f) mora vnaprej pisno obvestiti Dobavitelja o kakršni koli nameravani
Spremembi nadzora nad Kupcem; in
g) ne sme oddati naročila za tekočine za kontaktne leče, katerih
naročena količina je nižja od Dobaviteljeve najnižje dopustne dobavne
količine za takšne Izdelke (o čemer bo Kupec občasno obveščen). Kupec
nadalje potrjuje in se strinja s tem, da je treba vse Izdelke tekočin za leče
naročati v zapolnjenih škatlah.

2.2 Kupec se strinja, da bo v primerih, ko lahko kupuje določene
izdelke (od Dobavitelja) zaradi svoje akreditacije kot pooblaščeni
preprodajalec Dobavitelja, kot del mreže selektivne distribucije (Izdelki
Mreže Selektivne Distribucije), Izdelke Mreže Selektivne Distribucije
prodajal samo končnim uporabnikom ali drugim akreditiranim
pooblaščenim preprodajalcem Dobavitelja. Poleg tega se Kupec strinja, da
bo upoštevala dodatne pogoje, ki ji jih Dobavitelj občasno sporoči v zvezi
s prodajo in trženjem Izdelkov Selektivne Distribucijske Mreže.

3. DOSTAVA

3.1 FCA: Vsi izdelki bodo kupcu dostavljeni v skladu s klavzulo FCA
(prostori Dobavitelja), kot je opredeljeno v Incoterms 2020. Na zahtevo
Kupca in na njegove izključne stroške in tveganje lahko Dobavitelj poskrbi
za ustrezen prevoz in zavarovanje za namene pošiljanja Izdelkov na
naslov (naslove), ki jih navede Kupec.

3.2 Časovni okvir: Dobavitelj se bo v razumnem okviru potrudil,
da bo Izdelke odpremil do datuma, ki ga je Dobavitelj potrdil v
Pogodbi, oziroma na drug način sporočil Kupcu (Datum odpreme).
Stranki se strinjata, da je Datum odpreme ocena, in čas ni bistvena
sestavina.

3.3 Lokacija: Dostava Izdelkov bo zaključena, ko bodo Izdelki
naloženi na vozilo prevoznika v prostorih Dobavitelja (Dostava);

3.4 Dostava po delih: Dobavitelj lahko Izdelke dostavi po delih, ki se
fakturirajo in plačajo posebej; Zamuda pri Dostavi oz. napaka pri Dostavi
po delih Kupcu ne daje pravice, da odpove katero koli drugo Pogodbo ali
prekliče Dostavo po delih.

3.5 Sprejem: Šteje se, da je vsaka pošiljka Izdelkov sprejeta s strani
Kupca, razen če Kupec v dveh (2) Delovnih dneh po prejemu prijavi škodo
oziroma pomanjkljivosti (ki ne predstavljajo skritih napak) na Izdelkih. Če
ni sporočeno drugače, bo količina katere koli pošiljke ob odpremi, kot jo je
zabeležil Dobavitelj, služila kot dokončen dokaz o količini, ki jo je prejela
Stranka.

3.6 Zamuda: Z izjemo primerov iz določb 3.8 in 17 se šteje, da če
Dobavitelj do Datuma odpreme ni odposlal vseh Izdelkov (ali katerega koli
izmed njih):
a) lahko Kupec o zamudi pisno obvesti Dobavitelja in zahteva
Dostavo v roku desetih (10) Delovnih dni od takega obvestila; in
b) če Dostava takšnih Izdelkov ne bo opravljena v tem podaljšanem
roku, se šteje, da je Pogodba (ali njen ustrezni del) odpovedana,
Kupec pa lahko na podlagi take Pogodbe pridobi podobne izdelke od
nadomestnega dobavitelja (pod pogojem, da o tem vnaprej pisno
obvesti Dobavitelja).

3.7 Stranki se strinjata in priznavata, da določba 3.6 določa edino
pravno sredstvo, ki je na voljo Kupcu ob vsaki Dobaviteljevi zamudi
ali neizpolnitvi Dostave Izdelkov (v celoti ali delno), pri čemer vsaka
takšna zamuda ali neizpolnitev ne bo predstavljala kršitve teh
Splošnih pogojev; Dobavitelj ni odgovoren za kakršno koli izgubo ali
škodo, ki bi nastala zaradi Dobaviteljeve zamude ali neizpolnitve
Dostave Izdelkov, kar prav tako (brez omejitev) vključuje tudi stroške,
ki jih Kupec utrpi, kadar pridobi podobne izdelke od nadomestnega
dobavitelja.

3.8 Zamude, ki jih povzroči Kupec: Če Kupec ne prevzame ali ne
sprejme pošiljke Izdelkov oziroma če Dostava zamuja, ker Kupec ni dal
informacij ali navodil, ki jih Dobavitelj razumno zahteva, potem:
a) se šteje, da je tveganje prešlo na Kupca: (i) ko je nastopil Datum
odpreme; ali (ii) trideset (30) dni po datumu sklenitve Pogodbe,
odvisno od tega, kateri izmed teh dveh datumov je nastopil prej; in
b) Kupec povrne Dobavitelju morebitne dodatne stroške (vključno s
stroški vmesnega skladiščenja).

4. LASTNINSKA PRAVICA IN TVEGANJE

4.1 Lastninska pravica in Tveganje glede Izdelkov preide na Kupca
ob Dostavi.

5. UMIK ALI MENJAVA IZDELKOV

5.1 Dobavitelj ima pravico, da kadar koli in brez kakršne koli
odgovornosti do Kupca preneha z dobavo vseh ali katerih koli Izdelkov
oziroma da spremeni zasnovo, materiale, način izdelave, specifikacije,
proizvodnjo, embalažo, označevanje ali kateri koli drug element katerega
koli Izdelka.

6. EKSKLUZIVNOST

6.1 Dobavitelj bo edini in ekskluzivni dobavitelj Izdelkov Kupcu, pri
čemer ob upoštevanju določb 3.6 in 17.2 Kupec v času veljavnosti
Pogodbe ne bo kupoval Izdelkov od katere koli tretje osebe.

7. INSOLVENTNOST

7.1 Če ima Dobavitelj, pri tem pa ravna razumno, razlog za
prepričanje, da Kupec je oziroma bo postal insolventen, da se bo nad
Kupcem uvedel stečajni postopek (odvisno od primera), da Kupec preneha
poslovati ali da mu grozi, da bo prenehal poslovati, lahko Dobavitelj, ne da
bi to vplivalo na katero koli drugo pravico ali pravno sredstvo, ki mu je na
voljo, odpove Pogodbo ali začasno ustavi nadaljnje dobave po Pogodbi,
pri čemer glede tega nima nikakršne odgovornosti do Kupca.

8. CENA IN PLAČILO

8.1 Kupec bo plačal ceno, ki je določena v Pogodbi (Cena) ali, če
cena ni navedena, ceno, ki je določena v Dobaviteljevem ceniku na dan
Dostave. Ceno je potrebno plačati v valuti, ki je navedena na računu, in ne
vključuje: (i) stroškov dodatne ali posebne embalaže; (ii) stroškov prevoza
do Dobaviteljevih prostorov, kadar je to relevantno, in zavarovanja izdelkov
med prevozom, pri čemer bo v vsakem posameznem primeru Dobavitelj o
tem obvestil Kupca; in (iii) davka na dodano vrednost; ki bo dodan Ceni in
ga bo Kupec plačal v skladu z določbo 8.

8.2 Dobavitelj lahko zviša Ceno katerega koli Izdelka s predhodnim
pisnim obvestilom, ki je vsaj trideset (30) dni prej posredovan (tudi po
elektronski pošti) Kupcu.

8.3 Naročnik bo opravil vsa plačila v roku tridesetih (30) dni, šteto od
konca meseca, v katerem je bil račun izdan (Datum zapadlosti). Čas
plačila je bistvenega pomena. Plačila se bodo štela za prejeta šele, ko bo
Dobavitelj prejel nakazana sredstva.

8.4 Vsi zneski, ki jih plača Kupec, bodo plačani prosti in brez
vseh odbitkov ali odtegljajev.

8.5 Če Kupec ne izvede plačila do Datuma zapadlosti, potem:
a) bo Kupec plačal Dobavitelju obresti za vsako zamudo (in s tem
povezane stroške) po stopnji, izračunani kot vsota (i) osnovne obrestne
mere centralne banke, ki velja na prvi dan koledarskega polletja, v katerem

je nastopilo neplačilo, ali če je treba denarni zahtevek izpolniti v tuji valuti,
bodisi osnovne obrestne mere centralne banke, ki valuto izdaja, ali če to
ni mogoče, obrestne mere denarnega trga; in (ii) osmih (8) odstotnih točk.
Obresti se bodo obračunavale dnevno, od Datuma zapadlosti do
Kupčevega plačila, pri čemer jih bo Kupec plačal na zahtevo;
b) Dobavitelj in njegova Skupina pa so hkrati upravičeni do ustavitve
dostave vseh Izdelkov Kupcu, dokler neporavnani znesek ni plačan v
celoti.

8.6 Cene iz teh Splošnih pogojev veljajo samo za nakupe Izdelkov s
strani Kupca. Če Kupec prevzame poslovanje in sredstva tretje osebe
(oziroma večino ali celoto deležev takšne tretje osebe), lahko tretja oseba
oddaja naročila v skladu s temi Splošnimi pogoji le s predhodnim pisnim
soglasjem Dobavitelja.

9. JAMSTVO GLEDE IZDELKOV

9.1 Dobavitelj jamči, da ob Dostavi in v obdobju, ki traja še šest (6)
mesecev po tem, Izdelki ne bodo imeli pomanjkljivosti v dizajnu, materialih
ali izdelavi. Dobavitelj ni odgovoren za kršitev tega jamstva, če:
a) Kupec dovoli kakršno koli nadaljnjo uporabo takšnih izdelkov,
potem ko obvesti Dobavitelja o morebitnih napakah v skladu s določbo 10;
ali
b) je napaka nastala, ker je Kupec kršil svoje obveznosti iz
določbe 10 ali določbe 11.1.

10. IZDELKI Z NAPAKO

10.1 Če Kupec ugotovi, da Izdelki ne izpolnjujejo pogojev jamstva iz
določbe 9, bo o tem v petih (5) Delovnih dneh obvestil Dobavitelja in
Izdelke vrnil Dobavitelju v pregled. Če Dobavitelj potrdi napake pri
zadevnih Izdelkih, bo Dobavitelj po lastni presoji in v skladu z določbo 10.2
odpravil napake tako, da bo Izdelke z napako čim prej in v razumnem roku
zamenjal z enakimi ali bistveno podobnimi Izdelki. Za vse nadomestne
Izdelke, ki bodo Kupcu dobavljeni v skladu z določbo 10.1, bodo veljala
določila teh Splošnih pogojev.

10.2 Če Dobavitelj s poslovno razumnimi napori ne more zagotoviti
nadomestnih Izdelkov v skladu z določbo 10.1, potem bo Dobavitelj Kupcu
zagotovil dobropis ali vračilo kupnine (kar Dobavitelj izbere po lastni
presoji) v višini Cene, ki je bila plačana za zadevne Izdelke.

10.3 Razen v primerih iz določbe 10 Dobavitelj ne odgovarja
Kupcu za kakršno koli neskladje Izdelkov z jamstvom iz določbe 9.

10.4 Zahtevki iz jamstva v skladu s določbo 10 Kupcu ne dajejo pravice
do preklica ali zavrnitve dostave oziroma plačila v zvezi s katero koli drugo
Pogodbo, dostavo ali dostavo po delih.

11. VARNOST IN ODPOKLIC IZDELKOV

11.1 Kupec:
a) bo vselej ravnal v skladu z, ter svoje zaposlene, stranke in/ali
končne uporabnike napotil k informacijam o izdelkih, navodilom ali
smernicam Dobavitelja, ki se nanašajo na shranjevanje, uporabo,
ravnanje, vzdrževanje, obdelavo in ravnanje z Izdelki. Dobavitelj ne bo
odgovoren Kupcu za kakršno koli napako pri shranjevanju ali ravnanju z
Izdelki v skladu z informacijami, navodili ali smernicami, ki jih je dal
Dobavitelj; in
b) ne bo spreminjal ali na kakršen koli drug način posegal v Izdelke
(vključno z odpiranjem, nedovoljenimi posegi, deljenjem, ponovno
pakiranjem Izdelkov ali spreminjanjem kakršne koli označbe (razen v
kolikor za to obstaja Dobaviteljevo izrecno pisno navodilo)).

11.2 Postopek za pritožbe: Kupec bo nemudoma obvestil Dobavitelja
o kakršnih koli pritožbah ali poročilih v zvezi z Izdelki in spoštoval vsa
navodila Dobavitelja v zvezi s takšnimi pritožbami ali poročili. Vsako
obvestilo pristojnemu organu v zvezi z vprašanjem kakovosti ali varnosti,
ki se nanaša na Izdelke (vključno z resnim zapletom ali zapletom), bo
poslal Dobavitelj, razen če Kupec to stori v skladu z izrecnimi pisnimi
navodili Dobavitelja.

11.3 Postopek odpoklica: Dobavitelj lahko po lastni presoji:
a) odpokliče vse Izdelke, ki so že bili prodani Kupcu ali njegovim
strankam (in bodisi vrne kupnino ali izda dobropis v višini plačane Cene
oziroma zamenja Izdelke z enakimi ali bistveno podobnimi Izdelki); ali
b) Kupcu posreduje obvestilo o načinu uporabe katerega koli
Izdelka, ki je že bil kupljen s strani Kupca ali njegovih strank;
pri čemer bo v vsakem primeru Kupec v celoti in takoj sodeloval v skladu z
navodili iz Dobaviteljevega obvestila. Kupec bo odpoklic izvedel samo pri
svojih kupcih oziroma končnih uporabnikih, če ga bodo k temu napotila
izrecna pisna navodila Dobavitelja.

12. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

12.1 Vse Pravice intelektualne lastnine, ki izhajajo iz Izdelkov ali so
povezane z njimi, so v lasti Dobavitelja oziroma njegove Skupine.

12.2 Blagovne znamke: Dobavitelj Kupcu podeljuje neizključno,
preklicno pravico do uporabe Dobaviteljevega imena in blagovnih znamk
(Blagovne znamke) na prodajni literaturi, lokacijah prodajne literature in
oglasih za promocijo Izdelkov v skladu s temi Splošnimi pogoji in
vsakršnimi navodili za ravnanje z blagovno znamko, ki jih da na voljo
Dobavitelj.

12.3 Razen če ni v teh Splošnih pogojih to dovoljeno, Kupec ne bo
uporabljal, registriral, dovolil ali spodbujal drugih k temu, da uporabljajo ali
vložijo vlogo za registracijo katere koli Blagovne znamke ali katerega koli
drugega imena ali blagovne znamke, ki je podobna tisti, ki pripada
Dobavitelju, njegovi Skupini in/ali Izdelkom.

12.4 Kupec brez predhodnega pisnega soglasja Dobavitelja:
a) ne sme spreminjati, dodajati, kaziti ali na kakršen koli način
odstraniti: (i) embalaže ali oznake Izdelkov, kar vključuje, vendar ni
omejeno na, odstranjevanje Izdelkov, ki vključujejo leče, iz njihovih
pretisnih omotov ali kako drugače posegati v katero koli embalažo; (ii)
blagovne znamke ali katero koli drugo ime, ki je pritrjeno oziroma
nameščeno na Izdelke ali na njihovo embalažo oziroma etiketo;
b) v zvezi z Izdelki ne sme uporabljati kakršnih koli znamk, razen
Blagovnih znamk; ali
c) ne sme uporabljati ali registrirati imena domen, ki vključujejo
Blagovne znamke.

12.5 Kupec bo nemudoma obvestil Dobavitelja o vsaki dejanski,
grozeči ali domnevni kršitvi Pravic intelektualne lastnine, s katero bo
seznanjen.

13. POVRNITEV ŠKODE

13.1 Kupec bo povrnil Dobavitelju, Dobaviteljevi Skupini in njihovim
zadevnim direktorjem, vodjem, zaposlenim, podizvajalcem ter
zastopnikom (Oškodovane stranke dobavitelja) škodo v zvezi z vsemi
zahtevki, odgovornostjo, škodnimi dogodki, izgubami, globami, kaznimi,
izdatki in stroški (vključno s povrnitvijo celotnih pravnih stroškov), ki jih
Oškodovane stranke dobavitelja neposredno ali posredno utrpijo, oziroma
jim ti nastanejo neposredno ali posredno kot posledica kakršne koli tožbe,
zahtevka ali postopka, ki je posledica kršitve Kupčevih obveznosti iz določb
2.1e), 2.2, 11, 12 ali 16.

14. ZAUPNOST

14.1 Vsaka Stranka (stranka prejemnica) bo strogo zaupno hranila vsa
tehnična oziroma komercialna znanja in izkušnje (know-how),
specifikacije, izume, postopke ali pobude, ki so zaupne narave in jih je
razkrila druga Stranka (razkrivajoča stranka) oziroma njeni zaposleni,
zastopniki ali podizvajalci, kakor tudi vse druge zaupne informacije v zvezi
s poslovanjem, izdelki in/ali storitvami razkrivajoče stranke, ki jih je morebiti
prejela stranka prejemnica. Stranka prejemnica bo takšne zaupne podatke
razkrila samo tistim svojim zaposlenim, zastopnikom oziroma
podizvajalcem, ki jih morajo poznati za namene izpolnjevanja obveznosti
stranke prejemnice po Pogodbi, in zagotovila, da takšni zaposleni,
zastopniki oziroma podizvajalci izpolnjujejo obveznosti iz te določbe, kot
da bi bili stranka Pogodbe. Stranka prejemnica lahko razkrije tudi tiste
zaupne podatke razkrivajoče stranke, katerih razkritje nalaga zakon, kateri
koli javni oziroma nadzorni organ ali pristojno sodišče.

15. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

15.1 Ničesar v teh Splošnih pogojih ni mogoče razlagati kot omejitev
ali izključitev kakršne koli odgovornosti, ki je zakonsko ni mogoče omejiti
ali izključiti, kar vključuje odgovornost za:
a) smrt ali telesne poškodbe, ki so posledica malomarnosti; ali
b) goljufije ali goljufivo lažno navedbo.

15.2 Ob upoštevanju določbe 15.1:
a) Dobavitelj ne bo odgovarjal Kupcu, ne glede na to, ali gre za
pogodbeno oziroma deliktno odgovornost (vključno z
malomarnostjo), kršitev zakonske dolžnosti, oziroma v drugih
primerih, za kakršno koli izgubo dobička ali kakršno koli posredno
oziroma posledično izgubo, ki bi lahko izhajala iz ali v povezavi s
katero koli Pogodbo oziroma temi Splošnimi pogoji;
b) razen kadar je to izrecno določeno v teh Splošnih pogojih, so vsi
drugi pogoji, jamstva ali druga določila, ki bi lahko bili implicirani oziroma
vključeni v teh Splošnih pogojih ali Pogodbi, bodisi z zakonom ali kako
drugače, vključno z impliciranimi pogoji, jamstvi ali drugimi določili glede
zadovoljive kakovosti, primernosti glede na namen ali uporabo razumne
skrbnosti in spretnosti, izključeni; in
c) celotna Dobaviteljeva odgovornost napram Kupcu v zvezi z
vsemi drugimi izgubami, ki izhajajo iz Pogodbe ali so z njo povezane,
bodisi kot del pogodbene ali deliktne odgovornosti (vključno z
malomarnostjo) ter v drugih primerih, kar vključuje tudi (vendar ni
omejeno na) izgubo podatkov oziroma incidente glede podatkov, v
nobenem primeru ne presega Cene plačanih Izdelkov, ki jo je treba
plačati v skladu s Pogodbo.

16. VARSTVO PODATKOV

16.1 Stranki se strinjata, da za namene Predpisov o varovanju osebnih
podatkov in v povezavi s temi Splošnimi pogoji:
a) Kupec in Dobavitelj nastopata kot neodvisna upravljavca osebnih
podatkov, ki jih Kupec zbira in posreduje Dobavitelju v skladu s določbama
2.1c) in 11, pri čemer gre pri prenosu teh podatkov za odnos upravljavec
upravljavcu; in
b) da bo Dobavitelj nastopal kot Kupčev (upravljavčev) obdelovalec
glede vseh osebnih podatkov končnih uporabnikov, ki jih bo Dobavitelj
prejel od Kupca in jih obdelal za namene dostave Izdelkov neposredno

zadevnim končnim uporabnikom (kadar bo to relevantno) ali omogočil
Kupcu identifikacijo posameznika na podlagi posameznega Naročila
(Osebni podatki stranke).
Sledi podroben opis dejavnosti obdelave podatkov, vključno z zadevnimi
Osebnimi podatki strank:
Zadeva Opis
Vsebina, narava in namen
obdelave osebnih
podatkov:
Predmet:
Obdelava Osebnih podatkov strank v
obsegu, ki je potreben za dostavo
Izdelkov končnemu uporabniku oziroma
Kupcu; in združevanje/anonimizacija
Osebnih Podatkov Kupcev s strani
dobavitelja za izvajanje analitike, vključno
z izboljšanjem storitev dostave končnim
uporabnikom.
Narava obdelave:
Dejavnosti obdelave, vključno s
pridobivanjem, obdelovanjem,
združevanje/anonimizacije in
shranjevanjem, bo izvajal Dobavitelj.
Namen:
Omogočiti dostavo Izdelkov končnim
uporabnikom, Kupčevo identifikacijo
posameznika na podlagi naročila ali za
izboljšanje storitev dostave končnim
uporabnikom.
Trajanje obdelave osebnih
podatkov:
Za čas veljavnosti zadevne Pogodbe ali
kot je določeno v teh Splošnih pogojih.
Vrsta obdelanih osebnih
podatkov:
Identifikacijski podatki, vključno z nazivi,
imeni, naslovi in poštnimi številkami. Če
je uporabljen sistem za sledenje pošiljk,
kontaktne podatke, vključno z e-poštnimi
naslovi in telefonskimi številkami.
Informacije o oftalmološkem zdravju
končnega uporabnika (vključno z
optičnimi recepti in uporabljenimi
optičnimi izdelki).
Kategorije posameznikov,
na katerega se nanašajo
osebni podatki:
Končni uporabniki, ki Izdelke kupujejo pri
Kupcu.

16.2 Kupec zagotovi, da:
a) so vsi osebni podatki Kupca, ki jih je Dobavitelj razkril, prenesel
oziroma je do njih dostopal, točni in ažurni; in
b) so bila dana vsa sporočila o pošteni obdelavi in (po potrebi)
pridobljena vsa potrebna soglasja s strani Kupca v skladu s Predpisi o
varovanju osebnih podatkov, da lahko Kupec razkrije Dobavitelju kakršne
koli osebne podatke, kot je predvideno v teh Splošnih pogojih.

16.3 Kupec in Dobavitelj se strinjata, da bosta ravnala v skladu s
Predpisi o varovanju osebnih podatkov pri obdelavi osebnih podatkov v
povezavi s temi Splošnimi pogoji.

16.4 Če katera koli Stranka prejme kakršno koli pritožbo, obvestilo ali
sporočilo, ki se nanaša na kakršno koli dejansko ali domnevno
neizpolnjevanje določil Predpisov o varovanju osebnih podatkov pri
obdelavi osebnih podatkov v povezavi s temi Splošnimi pogoji, ta Stranka
nemudoma pisno obvesti drugo Stranko, Stranki pa nato sodelujeta pri
reševanju nastale situacije.

16.5 Kadar Dobavitelj deluje kot obdelovalec Kupca (kot predvideva
določba 16.1b)), Dobavitelj:
a) za namene izvajanje obveznosti iz teh Splošnih pogojev obdeluje
Osebne podatke strank samo v skladu z dokumentiranimi navodili Kupca,
razen kadar lahko Dobavitelj obdeluje Osebne podatke strank, ker to
zahteva kateri koli zakon, ki zanj velja, pri čemer v takem primeru
Dobavitelj (v obsegu, ki ga dovoljujejo evropski predpisi) Kupca obvesti o
takšni zakonski zahtevi. Ne glede na to točko 16.5a) lahko Dobavitelj (in/ali
Skupina) uporablja združene/anonimizirane Osebne Podatke Strank za
zakonito dovoljene namene;
b) lahko skladu s temi Splošnimi pogoji obdeluje Osebne podatke
strank zunaj Dovoljenega področje, če so izpolnjene zahteve iz členov 44
do 48 GDPR ali če velja izjema v skladu s členom 49 GDPR;
c) takoj obvestiti Kupca, če po njegovem mnenju Kupčevo navodilo
krši Predpise o varovanju osebnih podatkov;
d) na zahtevo Kupca (in na njegove stroške) Kupcu zagotovi tako
razumno pomoč, kot je predvidena v točkah (e) in (f) 3. odstavka 28. člena
uredbe GDPR;
e) zagotovi, da so vzpostavljeni ustrezni tehnični in organizacijski
ukrepi za zaščito pred nepooblaščeno ali nezakonito obdelavo osebnih
podatkov Kupca ter pred naključno izgubo, uničenjem ali škodo, ki bi lahko
nastala Osebnim podatkom strank, ter da takšni ukrepi izpolnjujejo vsaj

zahteve iz 32. člena uredbe GDPR;
f) zagotovi, da je vsakdo izmed osebja, ki je pooblaščeno za
obdelavo Osebnih podatkov strank, zavezan k zaupnemu varovanju
Osebnih podatkov strank;
g) po koncu izvajanja dejavnosti obdelave Osebnih podatkov strank,
ki jih predvidevajo ti Splošni pogoji, bo Dobavitelj (po navodilih Kupca)
varno vrnil oziroma uničil Osebne podatke strank in vse kopije, ki jih hrani
Dobavitelj ali jih v njegovem imenu hrani kdo drug, razen če je Dobavitelj
dolžan hraniti takšne Osebne podatke strank za namene skladnosti z
veljavno zakonodajo; in
h) Kupcu zagotovi vse informacije, ki se jih lahko upravičeno zahteva
z namenom, da se dokaže skladnost z določbo 16 in omogoči revizijo s
strani Kupca ali njegovega pooblaščenega revizorja. Vse stroške in
izdatke, ki jih ima Dobavitelj s tem, ko nudi Kupcu pomoči pri vsaki reviziji,
krije Kupec.

16.6 Kupec soglaša s tem, da bo Dobavitelj imenoval zunanje
obdelovalce Osebnih podatkov strank. Dobavitelj obvesti Kupca o vseh
nameravanih spremembah v zvezi z dodajanjem ali zamenjavo zunanjih
obdelovalcev, pri čemer lahko Kupec nasprotuje takšnim spremembam.
Dobavitelj potrjuje, da je sklenil ali bo (oziroma odvisno od primera) z
zunanjim obdelovalcem pisno pogodbo, ki zagotavlja enakovredno zaščito
Osebnih podatkov strank. Dobavitelj ostaja odgovoren za dejanja in
opustitve svojih podobdelovalcev.

17. VIŠJA SILA

17.1 Ne šteje se, da Dobavitelj krši te Splošne pogoje ali odgovarja za
zamudo pri izvajanju ali neizpolnjevanju katere koli svoje obveznosti iz
Pogodbe, če je takšno neizpolnjevanje oziroma zamuda posledica
dogodkov, okoliščin ali vzrokov, ki niso pod njegovim razumnim
vplivom (Dogodek višje sile). Pri takšnih okoliščinah si Dobavitelj
pridržuje pravico, da odloži Datum odpreme oziroma odpove Pogodbo.

17.2 Če Dobavitelju Dogodek višje sile za devetdeset (90) dni ali več
prepreči izpolnjevanje obveznosti po Pogodbi, lahko Kupec v zvezi s
takšno Pogodbo pridobi podobne Izdelke od nadomestnega dobavitelja
(pod pogojem, da o tem vnaprej pisno obvesti Dobavitelja).

18. PREPREČEVANJE PODKUPOVANJA

18.1 Vsaka Stranka bo spoštovala svoje obveznosti, ki izhajajo iz
Zakona o prepovedi podkupovanja iz leta 2010 (če je to relevantno),
Zakona o preprečevanju korupcije v tujini iz leta 1977 (če je to relevantno),
Zakona LIII iz leta 2017 o preprečevanju in boju proti pranju denarja in
financiranju terorizma ter vse druge zadevne protikorupcijske zakone,
predpise in zahteve (če obstajajo), ter nikoli ne bo delovala na način, ki bi
lahko povzročil, da bi druga Stranka kršila svoje obveznosti po Zakonu o
prepovedi podkupovanju iz leta 2010, Zakonu o preprečevanju korupcije v
tujini iz leta 1977, Zakonu LIII iz leta 2017 o preprečevanju in boju proti
pranju denarja in financiranju terorizma ter kakršne koli druge zadevne
protikorupcijske zakone, predpise in zahteve. Kupec bo spoštoval
Dobaviteljevo protikorupcijsko politiko, o kateri bo vsakokrat obveščen.

19. SPLOŠNE DOLOČBE

19.1 Če Kupec prejme kakršno koli sporočilo od pristojnega oziroma
nadzornega organa, ki se nanaša na Izdelke ali te Splošne pogoje, bo
Kupec, če je to dopustno, o tem nemudoma pisno obvestil Dobavitelja in
mu poslal kopijo sporočila.

19.2 Ti Splošni pogoji in vsaka Pogodba, ki je v skladu z njimi
sklenjena, veljajo med Dobaviteljem in Kupcem ter jih Kupec ne sme in ne
more prenesti (ali drugače dodeliti) brez predhodnega pisnega soglasja
Dobavitelja.

19.3 Vsako obvestilo katere koli Stranke v zvezi s temi Splošnimi pogoji
ali katero koli Pogodbo je potrebno v pisni obliki in v Madžarščini nasloviti
na zadevno Stranko ter vključiti naslov sedeža družbe (če gre za družbo)
oziroma poslovni naslov (v katerem koli drugem primeru), pri čemer ga je
potrebno dostaviti osebno, poslati s prvorazredno pošto z vnaprej plačano
poštnino ali dostaviti preko komercialnega kurirja. Določila te določbe se
ne uporabljajo v zvezi s komunikacijo med Strankama, ki se lahko pošlje
po elektronski pošti.

19.4 Nobena določba teh Splošnih pogojev ne bo kateri koli tretji osebi
zagotovila kakršne koli pravice ali koristi, ne glede na to, ali to izhaja iz
zakona V iz leta 2013 o civilnem zakoniku Madžarske ali iz kje drugje.

19.5 Nobena neizpolnitev ali zamuda katere koli Stranke pri
uveljavljanju ali izvajanju katere koli pravice ali pravnega sredstva iz teh
Splošnih pogojev oziroma katerega koli zakona ne predstavlja odpovedi tej
ali kateri koli drugi pravici oziroma pravnemu sredstvu niti ne preprečuje ali
omejuje nadaljnjega izvajanja takšne pravice oziroma katerega koli
drugega pravnega sredstva. Nobeno enovito ali delno izvrševanje katere
koli takšne pravice oziroma pravnega sredstva ne preprečuje ali omejuje
njenega nadaljnjega izvrševanja oziroma nadaljnjega izvrševanja
pravnega sredstva. Odpoved ali opustitev katere koli vrste ne bo veljavna,
če ne bo pisna in podpisana s strani pooblaščenega predstavnika ustrezne
Stranke.

19.6 Če pristojno sodišče ali drug pristojni organ odloči, da je katera
koli določba teh Splošnih pogojev nična ali kako drugače neizvršljiva,
vendar pa bi lahko bila veljavna in izvršljiva, če bi bila ustrezno

spremenjena, se bo takšna določba uporabljala z minimalnimi
spremembami, ki so potrebne za njeno veljavnost in izvršljivost. Če takšne
določbe ni mogoče tako spremeniti, neveljavnost ali neizvršljivost določbe
ne bo vplivala ali poslabšala veljavnosti ali pravnega učinka katere koli
druge določbe teh Splošnih pogojev.

19.7 Nič v teh Splošnih pogojih ni navedeno z namenom ustvarjanja
skupnega podjetja, razmerja zastopanja ali partnerstva med Strankama.
Razen kadar ti Splošni pogoji to izrecno dopuščajo, nobena Stranka nima
pristojnosti in ne bo ukrepala, da bi zastopala ali sklepala pogodbe v imenu
druge Stranke.

19.8 Z izjemo goljufije ali goljufive lažne navedbe:
a) vsaka Stranka (ki pristane na določila teh Splošnih pogojev)
vstopa v celoten sporazum, ki velja med Strankama in nadomešča vse
predhodne izjave, sporazume, pogajanja ali dogovore med njima v zvezi
s predmetom te Pogodbe, kar se nanaša, vendar ni omejeno na Izdelke,
ki so bili oziroma bodo dobavljeni Kupcu; in
b) Kupec priznava, da se pri sklenitvi katere koli Pogodbe ni zanašal
na nobeno izjavo, zatrjevanje, zagotovilo ali jamstvo, ki ni bilo izrecno
določeno v teh Splošnih pogojih.

19.9 Pravo in pristojnost: Vsako Pogodbo, ki je sklenjena v skladu s
temi Splošnimi pogoji in vse spore ali zahtevke, ki izhajajo iz ali v povezavi
z njo oziroma s predmetom njenega urejanja (vključno z nepogodbenimi
spori ali zahtevki), ureja in razlaga Madžarsko pravo, razen v primerih, ko
se uporablja Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni
prodaji blaga. Vsaka Stranka se nepreklicno strinja s tem, da so Madžarski
sodišča izključno pristojna za reševanje sporov ali zahtevkov, ki izhajajo iz
teh Splošnih pogojev oziroma Pogodbe, ki je sklenjena v skladu z njimi
oziroma glede predmeta njenega urejanja (vključno z nepogodbenimi spori
ali zahtevki).

19.10 Splošni pojmi, ki so zapisani s krepko poševno pisavo, se v teh
Splošnih pogojih poslovanja bistveno razlikujejo od tistih, ki so vsebovani
v predpisih oziroma običajnih pogodbenih določilih.

(Različica 2.0 – junij 2022).